Ako na to


     Na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka sa vyhlasujú výberové konania, zverejňované na internetových stránkach www.vojak.mil.sk, www.personal.mil.sk, www.mosr.sk a na informačných tabuliach Regrutačných skupín Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 

     Na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka vyhlasuje Personálny úrad podľa zákona č. 281/2015 Z.z.  tieto druhy výberových konaní:

na prijatie do prípravnej štátnej služby [PŠS]

  • ako čakateľ [pre absolventov stredných škôl] pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov do 30 rokov
  • ako kadet [pre absolventov civilných vysokých škôl] pre hodnostný zbor dôstojníkov do 30 rokov
  • ako kadet AOS [pre absolventov stredných škôl, ktorí chcú študovať na Akadémii ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši] do 25 rokov

na prijatie do dočasnej štátnej služby [DŠS] bez vykonanie prípravnej štátnej služby

  • pre bývalých vojakov a príslušníkov ozbrojených zborov do 45 rokov


     Profesionálnym vojakom sa môže stať občan, ktorý úspešne absolvuje výberové konanie, ktoré vyhlasuje Personálny úrad. Ak máte záujem stať sa profesionálnym vojakom, podajte si po vyhlásení výberového konania žiadosť o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka na Regrutačnej skupine Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky [podľa trvalého pobytu v príslušnom krajskom meste].

     Najneskôr do termínu stanoveného vo vyhlásenom výberovom konaní "tvz. prvá fáza výberového konania" osobne predložíte regrutačnej skupine kompletné požadované doklady. Príslušníci regrutačnej skupiny preveria, či spĺňate základné predpoklady pre prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.

     Výberovým konaním sa overuje splnenie podmienok na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, ktoré sú potrebné vzhľadom na povahu činnosti, ktoré má profesionálny vojak vykonávať v štátnej službe. Vašu zdravotnú spôsobilosť posúdi lekár regrutačnéj skupiny na základe predloženej zdravotnej dokumentácie a výsledkov požadovaných vyšetrení. 

     Po predložení potrebných dokumentov a úspešnom preverení zdravotnej spôsobilosti žiadateľ vykoná "tzv. druhú fázu výberového konania" v Oddelení výberu personálu Liptovský Mikuláš. Tu absolvuje previerku psychickej spôsobilosti, fyzickej zdatnosti a personálny pohovor vrátane personálneho poradenstva za účasti pracovníkov oddelenia výberu personálu.

     Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania predloží riaditeľovi Personálneho úradu návrh na prijatie resp. neprijatie žiadateľa do štátnej služby v súlade s potrebami Ozbrojených síl SR. Každý žiadateľ je do 10 dní od skončenia výberového konania informovaný o výsledkoch výberového konania.

Skočiť na menu